شماره حساب

شماره حسابهای شرکت:

 

 

 

                                         

                  شماره کارت به کارت پاسارگاد :               8724 7175 2910   5022  

    شماره حساب پاسارگاد  :                 212/821/437802/1

 

                                 

  شماره حساب بانک اقتصاد نوین :     9427  5186  1211